ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των σημαντικότερων σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας, με επίκεντρο δύο ορόσημα της πολιτιστικής κληρονομιάς: το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης και το αρχαίο θέατρο της Φοινίκης. Επιπλέον, σημαντικό τμήμα του έργου στοχεύει στην προστασία των δύο θεάτρων μέσω της υλοποίησης ειδικών παρεμβάσεων στους χώρους των δύο μνημείων.

Μέσα από την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δράσεων εκατέρωθεν των συνόρων, το έργο αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και τουριστικής αξίας των μνημείων της περιοχής και στην ενδυνάμωση του πολιτιστικού τουρισμού. Επιμέρους στόχοι του MileSTONES είναι:

  • Η προστασία και διαφύλαξη των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής με τη χρήση ευφυών συστημάτων,

  • Η διεθνής προβολή και ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της Δωδώνης και της Φοινίκης,

  • Η σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων της διασυνοριακής περιοχής και η διαμόρφωση ενός θεματικού δικτύου πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος,

  • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στον πολιτισμό φορέων στην Ελλάδα και την Αλβανία,

  • Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της τουριστικής ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής.